Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Stary Sącz

Nadleśnictwo Stary Sącz położone jest w części południowej województwa małopolskiego, na terenie powiatów nowosądeckiego, limanowskiego i Miasta Nowy Sącz. Nadleśnictwo gospodaruje na łącznej powierzchni 8306 ha, w tym gruntów leśnych 8 205 ha i podzielone jest na 8 leśnictw rewirowych: Chełmiec, Łososina Dolna, Rożnów, Lipnica Wielka, Przysietnica, Gaboń, Obidza, Przyszowa oraz leśnictwo szkółkarsko-łowieckie. W ramach zawieranych ze Starostami porozumień   nadzorowana jest również przez nadleśnictwo gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 14027 ha.

Obszar Nadleśnictwa Stary Sącz cechuje urozmaicona rzeźba terenu i wyraźne zróżnicowanie wysokości w przedziale od 240 do 1175 m n. p. m. Północna część nadleśnictwa obejmująca tereny Gmin: Korzenna, Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Chełmiec i Miasto Nowy Sącz ma charakter podgórski  i górski, natomiast południowa część obejmująca tereny Gmin: Stary Sącz, Podegrodzie, Limanowa, Łącko, Łukowica oraz Miasto Stary Sącz ma charakter górski (gór średnich i wysokich) z najwyższym punktem w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa jakim jest szczyt „Przehyba”.

Lasy Nadleśnictwa Stary Sącz wykazują duże bogactwo gatunkowe. Głównymi gatunkami są: jodła (ponad 50%) i buk (31%). W mniejszym udziale występują: świerk (5%), sosna (4%), modrzew (3%), dąb (2%), jesion (2%), jawor (1,5%), udział pozostałych  to 1,5%. Z pozostałych gatunków rodzimych występują: klon zwyczajny, wiąz, grab, brzoza, olcha czarna i szara, czereśnia, topola, osika, wierzba, lipa. Warstwę podszytową najczęściej tworzą: leszczyna, kruszyna, jarząb pospolity, wierzba, bez czarny, czeremcha. W podszycie występuje również wiele gatunków budujących drzewostany takich jak świerk, jodła, buk, brzoza, grab i dąb.

Z uwagi na wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne 2819 ha lasów wchodzi w skład Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego głównym celem jest zachowanie w możliwie niezmienionym kształcie całości kulturowo-przyrodniczych walorów Sądecczyzny. W zasięgu działania nadleśnictwa istnieje Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (w tym 3755 ha gruntów n-ctwa), który chroni tereny wyróżniające się krajobrazowo, podlegające zagospodarowaniu w sposób zapewniający uzyskanie pożądanego stanu równowagi w przyrodzie. Część terenów nadleśnictwa znajduje się w  Sieci NATURA 2000, tj.: Ostoja Popradzka PLH 120019 pow. 2997,50 ha, Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 pow. 0,27 ha, Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 pow. 9,80 ha, Ostoja nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 pow. 22,75 ha, Białowodzka Góra nad Dunajcem PLH120096 o pow. 67,74 ha.

Dla ochrony cennych fragmentów przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie nadleśnictwa utworzono również rezerwaty przyrody: „Cisy w Mogilnie", którego celem jest ochrona i zachowanie naturalnego stanowiska cisa i „Białowodzka Góra" utworzony w celu zachowania naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy ze stanowiskiem jarząba brekini oraz roślinności skalnej porastającej zbocza i szczyt.