Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Na terenie działania nadleśnictwa poza lasami będącymi własnością Skarbu Państwa, w których gospodarkę prowadzi Nadleśnictwo Stary Sącz w większym udziale występują lasy innych własności.

Są to na ogół lasy prywatnej własności (rolników, mieszkańców) oraz wspólnot leśno-gruntowych, samorządów i miast. W lasach tych potocznie zwanych niepaństwowymi (prywatnymi) na mocy corocznie zawieranych ze Starostami porozumień nadleśnictwo sprawuje nadzór nad prowadzoną w nich gospodarką leśną.

W 2019 roku nadzór dotyczy powierzchni 14031 ha, z tego 12518 ha na terenie powiatu nowosądeckiego i 1513 ha na terenie powiatu limanowskiego. Nadzorowana powierzchnia podzielona jest na 6 obwodów, w których nadzór prowadzi 6 pracowników.

Sprawowanie nadzoru polega między innymi na kontroli właścicieli lasów w zakresie trwałego utrzymywania lasu i zapewnienia ciągłości jego użytkowania, nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów a także realizacji zadań określonych w decyzjach na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, cechowania drewna i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna. Nadzór ten w dużym zakresie dotyczy również wszelkiej fachowej pomocy właścicielom w sprawach dotyczących gospodarki leśnej.

Szczegóły dotyczące podziału lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa  na obwody, ich zasięgi oraz dane kontaktowe zawarte zostały poniżej.