Wydawca treści Wydawca treści

Wsparcie celów społecznie użytecznych

Nadleśnictwo Stary Sącz zaangażowane jest we wspieranie inicjatyw społecznych. Jedną z form wsparcia są darowizny finansowe udzielane z wypracowanego przez nadleśnictwo zysku.

O taką formę wsparcia ubiegać mogą się zorganizowane podmioty społeczne, które w tym celu winny sporządzić wniosek zgodnie z załączonym wzorem.

Szczegółowe zasady, w tym m.in. cele, tryb i warunki udzielania wsparcia finansowego, określa „Regulamin przyznawania darowizn przez Nadleśnictwo Stary Sącz”.

Zaznaczeniu wymaga fakt, że ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje nadleśnictwo na ten cel, złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania wsparcia finansowego.

Stąd też Nadleśnictwo Stary Sącz zastrzega iż:

  1. nie jest zobowiązane do kontaktu z Wnioskodawcami, którym nie przyznano Darowizny (tzn. rozpatrzyło ich wnioski negatywnie).
  2. nie rozpatruje kolejnych wniosków złożonych przez tego wnioskodawcę w tym samym roku kalendarzowym.

Ponadto warunkiem przekazania Darowizny jest zawarcie pisemnej umowy Darowizny pomiędzy Obdarowanym a Nadleśnictwem Stary Sącz jako Darczyńcą.

Materiały do pobrania