Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Zadaniem hodowli lasu jest zachowanie lasów istniejących oraz sadzenie nowych, z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Wśród najważniejszych zadań z zakresu hodowli lasu wykonywanych w Nadleśnictwie Stary Sącz wymienić należy:

Odnowienie lasu – na powierzchniach leśnych, gdzie z różnych przyczyn brak odpowiedniej liczby drzew sadzimy młode drzewka (odnowienie sztuczne) lub tworzymy warunki do rozwoju i wzrostu drzew ze spadających nasion (odnowienie naturalne).

Zalesienie - sadzenie drzewek (sadzonek) na gruntach nieleśnych przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (np. gruntach porolnych). 

Pielęgnowanie lasu- obejmuje czynności gospodarcze związane z pielęgnowaniem ekosystemów leśnych, tzn. pielęgnowanie siedliska - klimatu i gleby, biocenozy oraz drzewostanu. Czynności dotyczące pielęgnowania są ściśle ze sobą związane a realizuje się je przez regulowanie zwarcia drzew, tworzenia dolnych warstw drzewostanu (podszyty,  II piętro), wzbogacanie składu gatunkowego i innych elementów biocenozy leśnej oraz stosowania cięć pielęgnacyjnych. Celem pielęgnowania jest ilościowe i jakościowe wzmożenie produkcji leśnej oraz spełnianie przez las zadań produkcyjnych, ochronnych i społecznych. Zaliczamy tu następujące zabiegi:

1. Pielęgnowanie upraw – plan na lata 2016-2025  to 22,47 ha  

Pielęgnowanie upraw to ogół czynności w pierwszych latach życia uprawy (nasadzeń), które mają na celu utrzymanie gleby  w stanie odpowiedniej sprawności oraz systematyczne niszczenie chwastów aż do czasu kiedy przestaną one zagrażać drzewkom.

 2. Czyszczenia wczesne - plan na lata 2016-2025  to 490,55 ha

Czyszczenie wczesne to prace wykonywane w uprawach do około 10 lat, celem którego jest wzmożenie odporności na działanie niesprzyjających czynników, regulowanie zagęszczenia, składu gatunkowego i odpowiedniego rozmieszczenia drzewek w uprawie. Osiągamy to przez usuwanie lub hamowanie wzrostu zbędnych domieszek, przerzedzanie przegęszczonych upraw i nalotów, usuwanie chorych i obumierających egzemplarzy.

3. Czyszczenia późne - plan na lata 2016-2025  to 1463,93 ha

Czyszczenia późne wykonujemy w młodnikach w okresie od osiągnięcia przez nie zwarcia (korony sąsiadujących drzewek stykają się) do początku procesu wydzielania się drzew (naturalny proces obumierania drzew w drzewostanie na skutek zróżnicowania wysokościowego oraz przegęszczenia). Zabieg polega na wspieraniu pożądanych egzemplarzy poprzez usuwanie lub ograniczanie rozwoju drzew szkodliwych (konkurentów).

4. Trzebieże wczesne - plan na lata 2016-2025  to  742,25  ha

Trzebież wczesna to cięcie pielęgnacyjne wykonywane w młodym drzewostanie. Celem tego zabiegu jest wspomaganie drzew o najwyższej jakości poprzez usuwanie drzew szkodliwych (chorych, osłabionych, ograniczający dalszy wzrost drzew dobrych).