Wydawca treści Wydawca treści

Ograniczenie populacji kornika drukarza na terenie górskich Nadleśnictw RDLP w Krakowie

Ograniczenie populacji kornika drukarza na terenie górskich Nadleśnictw RDLP w Krakowie

Umowa nr 728/2009/Wn-06/OP-LE-LZ/D

 

W dniu 15-12-2009 r. podpisana  została umowa nr 728/2009/Wn-06/OP-LE-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie populacji kornika drukarza na terenie górskich nadleśnictw w RDLP Kraków".

Kwota dotacji wynosi 1 261 217,00 zł, a środki zaangażowane zostaną na  przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń ekosystemów leśnych w terminie od
01-01-2010r do 31-12-2011r.

Od 2003 roku na terenie RDLP w Krakowie, w tym w Nadleśnictwie Stary Sącz   obserwuje się proces wydzielania się świerka i osłabienia drzewostanów świerkowych w wyniku żerów kornika drukarza (Ips typographus). Skala problemu zagraża ekologicznej trwałości nie tylko monokulturom świerkowych ale także drzewostanom z udziałem świerka. Zachowanie i utrzymanie drzewostanów świerkowych jest konieczne do czasu uzyskania pod ich osłoną upraw jodłowo – bukowo - świerkowych odpowiadających składem drzewostanom puszczy karpackiej regla dolnego, w których udział świerka nie będzie przekraczał 30%. 

W okresie od 2010 do 2011 r. na trenie Nadleśnictw górskich RDLP w Krakowie (Piwniczna, Nowy Targ, Limanowa, Stary Sącz, Krościenko, Myślenice) realizowany jest projekt, w ramach którego podjęte są działania kompleksowe związane z ochroną zasobów leśnych, utrzymaniem trwałości i bioróżnorodności ekosystemów leśnych.

 

W Nadleśnictwie Stary Sącz podjęte zostały działania celem ograniczenia liczebności kornika drukarza, którymi są następujące efekty rzeczowe projektu:

·    Zakup pułapek feromonowych - 90 szt.

·    Modernizacja posiadanych pułapek feromonowych – 20 szt.

·    Zakup feromonów - 600 szt. / 2 lata

·    Zakup płynu do pułapek feromonowych - 160 l / 2 lata

·    Obsługa i monitoring pułapek feromonowych   -  200 szt. / 2 lata

·    Wyłożenie pułapek klasycznych wraz z korowaniem  -  380 szt. / 2 lata

·    Wyznaczenie drzew trocinowych   -  800 ha / 2 lata

·    Korowanie surowca zasiedlonego   -  800 m3 / 2 lata

·    Lotnicza lokalizacja ognisk gradacyjnych w d-stanach świerkowych – 100 min

·    Sporządzanie map zagrożenia drzewostanów świerkowych – 4 szt.


Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków

Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków

Nadleśnictwo Stary Sącz uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP Kraków". Projekt dofinansowany jest przez NFOŚiGW (15%) oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (85%).

 Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2014.

 Projekt ma na celu podjęcie kompleksowych i wielopłaszczyznowych działań, których efektem będzie ochrona istniejących skupisk cisa pospolitego Taxus baccata L., jego siedlisk oraz rzadkich gatunków grzybów współtowarzyszących, stworzenia dogodnych warunków rozmnażania i zabezpieczenia złożonej puli genowej na terenie Małopolski.

 

W ramach projektu Nadleśnictwo Stary Sącz dokonało zbioru nasion i zrzezów
w Rezerwacie przyrody „Cisy w Mogilnie" i z osobników rosnących na terenie Nadleśnictwa.

 Ponadto wykonano następujące zadania:

1. Modernizację ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Cisy w Mogilnie" -  działanie to dotyczyło wykonania: wiat drewnianych, drewnianego podestu przy cisie – pomniku przyrody, tablic informacyjnych lub edukacyjno – informacyjnych, koszy na śmieci, stołów i ław oraz innych urządzeń na trasie ścieżki.

2. Zabiegi hodowlane z zakresu pielęgnacji stanowisk cisa pospolitego mających na celu poprawę warunków bytowania i rozwoju cisów na naturalnych stanowiskach.

Na 2014 rok planowane jest założenie upraw poprzez sadzenie sadzonek wyhodowanych z nasion zebranych z cisów w rezerwacie oraz dalsza pielęgnacja cisów w ramach zabiegów hodowlanych.